طرف قرارداد با بیمه های نیروهای مسلح،بانک مرکزی ایران،بانک تجارت