سپتامبر 3, 2017

انقباضات نارس بطنی مولد ضربان غیر طبیعی قلب