اکوکاردیوگرافی کالر داپلر

اکوکاردیوگرافی کالر داپلر بافتی (TDI)
سپتامبر 12, 2017
تست ورزش
سپتامبر 12, 2017

اکوکاردیوگرافی کالر داپلر

ﻣﻘ ﭘﺬﻳﺮش 1389/02/30 : ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﺎﻟﻪ 1389/05/11 : ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺸﺎر اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻄﻦ دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﭼﭗ در ﻳﺎنﺑﻪ درﻳﭽﻪ ﺗﻨﮕﻲ ﻣﻴﺘﺮال ﻋﻼوه ﺑﺮﻛﻤﻚﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ دارد در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺗﻨﮕﻲ درﻳﭽﻪ ﻣﻴﺘﺮال ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ، وﻟﻲ در ﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان روش ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل اﻛﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ داﭘﻠﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺸﺎر دﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 33 ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻲ درﻳﭽﻪ ﻣﻴﺘﺮال ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪﻛ ﺑﻪ ﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺪﻳﻜﺎﺳﻴﻮن ﻛﺎﺗﺘﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻗﻠﺐ ﭼﭗ داﺷﺘﻨﺪ، وارد ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎم ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد 1387-88 ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻃﻲ ﺳﺎل . در ﻛﺎﺗﺘﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﺨﺶ ﻓﺸﺎر ، اﻧﺘﻬﺎي اﻧﺪازه (LVEDP) دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻲ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺪ ﮔﻴﺮي . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻗ ﺳﺎﻋﺖ ﺒﻞ از ﻛﺎﺗﺘﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن، ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺤﺖ اﻛﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻋﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ورودي ﻣﻴﺘﺮال، داﭘﻠﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﻧﻮﻟﻮس ﻣﻴﺘﺮال، ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻠﻮﻫﺎي ورﻳﺪ ﭘﻮﻟﻤﻮﻧﺮ، ﺑﻪ آﻣﺪﻧﺪ دﺳﺖ . آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ اﻧﺠﺎم . ﺣﺪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺪ p<0/05دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ : ﻣﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﮔﺰﻳﻤﻢ ﺳﺮﻋﺖ اﺑﺘﺪاي دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻲ ورودي ﻣﻴﺘﺮال ﺑﻪ ﻣﺎﮔﺰﻳﻤﻢ ﺳﺮﻋﺖ داﭘﻠﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﺑﺘﺪاي دﻳﺎﺳﺘﻮل آﻧﻮﻟﻮس ﻣﻴﺘﺮال ( اﻧﺪازه E/Ea) ﺷﺪ ﮔﻴﺮي ا ه ﺗﻮﺳﻂ ﻛ LVEDP ﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺻﻮرت r =0/38) داري ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ .(ﻳﻚ ﻣﻌ p=0/04، راﺑﻄﻪ ﻜ ﻣﻌﻨﻲ ﻮس ﻓﺎﺻﻠﻪ دار ﻣﻴﺎن زﻣﺎﻧﻲ E ﺷﺮوع ﻣﻮج E و a) T (ﭼﭗ E-Ea (LVEDP) و ﻓﺸﺎر اﻧﺘﻬﺎي دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻲ ﺑﻄﻦ r = -0/44) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ،01/0p= .( β 0/4) Tei ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻧﺪﻛﺲ = ،02/0p= ( T و E-Ea) 5/0β = ،02/0p= (ً ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻓﺸﺎر دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻲ ﺑﻄﻦ .(ﺷﺎﺧﺺ R2 =%49) ﭼﭗ را داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪازه ﻫﺎي اﻛﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﮔﻴﺮي LVEDP ﺷﺪه ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي : ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛ ﺷﺎﺧﺺ ﺎر ﺑﺮدن ﻫﺎياﻛﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮا T ﻓﻲ E-Ea E/E و a و ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ Tie اﻧﺪﻛﺲ در ﻣﻲ LVEDP ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺷﺎﺧﺺ ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *